Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki 20/2011

BIKA_20.jpg

Dnia 13 czerwca 2011 r. opublikowano w Dz. U. Nr 122, poz. 696 ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

W odpowiedzi na zmiany prawne tematem lipcowego numeru jest ustawa refundacyjna. Dr Jędrzej Bujny krok po kroku przedstawia zapisy ustawy ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą aptek, kierowników aptek i właścicieli. Dużą część opracowania stanowią nowe zasady współpracy aptek z NFZ, warto dodać, że na stronie MZ ukazał się wzór „umowy na realizację recept”.

Ponadto szczególnie polecam artykuł dotyczący nieprawidłowości w funkcjonowaniu aptek, które stwierdzono podczas kontroli prowadzonych przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych w 2010 r. Lektura artykułu może być niezwykle pomocna i z pewnością pozwoli uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

W bieżącym numerze biuletynu znajdą Państwo jeszcze wiele ciekawych artykułów, dotyczących m.in: obowiązków osoby wydającej produkty lecznicze w aptece, poradnictwa farmaceutycznego w przypadku poparzeń słonecznych oraz wskazówki dotyczące stosowania opatrunków w leczeniu ran.

W związku z tym, że niektóre z zapisów ustawy refundacyjnej budzą wiele wątpliwości i problemów, w najbliższym numerze biuletynu przedstawimy odpowiedzi na pytania, które z Państwa strony pojawiają się najczęściej.

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Buy PDF

Articles

no. 20/2011

Ustawa refundacyjna a działania marketingowe aptek

Złamanie zasad ustalonych w nowym prawie farmaceutycznym grozi nakładaniem wysokich i kłopotliwych kar.

Read more
no. 20/2011

Przeciwdrobnoustrojowa konserwacja leków recepturowych I. Rola wody, preparaty farmaceutyczne bez środków konserwujących i „samokonserwujące”

Farmakopea Polska VIII stawia wymagania czystości mikrobiologicznej dla jałowych i niejałowych grup leków (szczegółowe wymagania można znaleźć w tomie I, str. 477). Apteka jest miejscem zarówno wydawania, jak i wytwarzania leków, głównie magistralnych, stąd przepisy te stosuje się do obu tych grup leków.

Read more
no. 20/2011

Poradnictwo farmaceutyczne w oparzeniach słonecznych

Oparzenie słoneczne to nasilony rumień skóry, połączony z uczuciem pieczenia, a nierzadko i pęcherzami pojawiającymi się po ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Skóra zamiast zostać opalona, staje się czerwona, wrażliwa i pokryta pęcherzami. Podczas ekspozycji na słońce człowiek poddawany jest działaniu całego zakresu promieniowania elektromagnetycznego docierającego do Ziemi, są to: promienie ultrafioletowe...

Read more
no. 20/2011

Opatrunki w leczeniu ran – praktyczne wskazówki

Rana to uszkodzenie ciągłości skóry, a często również głębszych tkanek lub narządów na skutek urazu. Proces gojenia rany rozpoczyna się bezpośrednio po skaleczeniu i angażuje wiele składników krwi i elementów tkanki skórnej uczestniczących w wieloetapowym procesie gojenia rany.

Read more
no. 20/2011

Woda destylowana w aptece nie jest refundowana

W zmienionym rozporządzeniu w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego, nie uwzględniono możliwości stosowania wody destylowanej w aptece do sporządzania refundowanych leków recepturowych....

Read more
no. 20/2011

Zgłaszanie przypadków nielegalnej sprzedaży leków

Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej apeluje do farmaceutów, by zgłaszali zauważone w Internecie propozycje sprzedaży leków dostępnych w aptekach wyłącznie na receptę lekarską.

Read more
no. 20/2011

Sprzedaż leków z pseudoefedryną

W projekcie zmienionej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii znalazł się przepis ograniczający zakup pseudoefedryny. Jest to jeden ze sposobów, który ma na celu ograniczyć masowy zakup leku, który ze względy na swój skład, stanowi półprodukt przy wytwarzaniu metaamfetaminy. Rząd proponuje 720 miligramów pseudoefedryny, przy jednorazowym zakupie. Za z lekceważenie tego zapisu ma grozić kara grzywny i...

Read more
no. 20/2011

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

Na podstawie art. 41 ust. 8 z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696):

§ 1. Ustala się ogólne warunki umów na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Read more
no. 20/2011

Szczegółowe omówienie wszystkich zapisów ustawy refundacyjnej dla aptek

25 maja 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (zwana także dalej: ustawą refundacyjną bądź ustawą). Przywołany akt normatywny budził na etapie prac parlamentarnych liczne kontrowersje i emocje, zwłaszcza po stronie przedstawicieli środowiska lekarskiego i farmaceutycznego.

Read more
no. 20/2011

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu aptek w świetle ustaleń wybranych kontroli prowadzonych przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych w 2010 r.

I. Z przepisów Prawa farmaceutycznego jednoznacznie wynika, że podmiotem predestynowanym do zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, działach farmacji szpitalnej, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego jest Państwowa Inspekcja...

Read more
no. 20/2011

Obowiązki osoby wydającej produkty lecznicze w aptece – wskazówki praktyczne

Wydawanie produktów leczniczych jest jedną z usług farmaceutycznych przewidzianych ustawą Prawo farmaceutyczne. Świadczyć ją mogą jedynie farmaceuci i technicy farmaceutyczni w ramach swoich uprawnień zawodowych. Doprecyzowanie zasad wydawania produktów leczniczych znalazło się w aktach wykonawczych, czyli rozporządzeniach Ministra Zdrowia.

Read more
no. 20/2011

Dni wolne od pracy przysługujące pracownikom z dziećmi

Zatrudniając pracowników, każdy pracodawca powinien się liczyć, iż mogą oni mieć dzieci lub wkrótce staną się rodzicami. Dlatego też niezwykle istotne jest poznanie praw pracowników posiadających potomstwo, do odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika mogą bowiem być pociągnięci sprawcy czynów popełnionych zarówno z winy umyślnej, jak i nieumyślnej.

Read more
no. 20/2011

Miastko i nocne dyżury aptek

Read more

Advertisement