Prawo i dokumentacja

BIKA_70_16.jpg

ZSMOPL: obowiązki aptek

Asumptem do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi był proceder nielegalnego wywozu leków z terytorium Polski oraz konieczność wprowadzenia rozwiązań prawnych, które miały go ukrócić. Czy po prawie trzech latach od wejścia w życie ustawy wprowadzającej ZSMOPL jest szansa, że system zacznie wreszcie spełniać zakładaną funkcję?

Zatrudnienie cudzoziemca w aptece

Zmiany na rynku pracy, w szczególności wzrost zainteresowania polskich farmaceutów pracą za granicą, a także coraz wyższy poziom prezentowany przez specjalistów pochodzących z innych państw, mogą skłonić właścicieli aptek do poszukiwania kandydatów do pracy wśród cudzoziemców, zwłaszcza zza wschodniej granicy. Jakie działania należy podjąć, żeby zgodnie z prawem zatrudnić w aptece farmaceutę lub technika farmacji niebędących polskimi obywatelami?
BIKA_69_14.jpg

E-recepta: jak się przygotować do zmian?

E-recepta jest jednym z kluczowych elementów trwającego obecnie procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia, służącego usprawnieniu obsługi pacjentów. Zakłada się, że ułatwi dostęp do danych medycznych, przyspieszy proces realizacji recept oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa farmakoterapii. Niedawno uchwalono nową ustawę , która ma ułatwić przygotowanie się do zmian. W niniejszym artykule przedstawiamy wybrane zagadnienia związane z nowymi przepisami.

BIKA_69_19.jpg

RODO, czyli jak zabezpieczyć dane pacjentów

Już 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO. Nowe przepisy dotyczą także aptek, w których przetwarzane są dane osobowe o stanie zdrowia pacjentów, a zatem objęte szczególnymi wymaganiami prawnymi. Jak zatem zapewnić bezpieczeństwo tych danych zgodnie z wymaganiami RODO?

Lek ze zniżką

Farmaceuci spotykają czasem w aptece pacjentów, którzy twierdzą, że należą im się leki „z dodatkową zniżką”. Tymczasem na recepcie brakuje informacji, która potwierdzałaby ich specjalne uprawnienia. Kiedy pacjent rzeczywiście ma prawo do „zniżek”, co musi zawierać recepta i jak powinien zachować się farmaceuta, gdy na recepcie są braki w zakresie specjalnych uprawnień?

BIKA_68_22.jpg

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że praca farmaceuty w aptece ogólnodostępnej jest pozbawiona większych zagrożeń. Sama apteka jawi się natomiast jako miejsce bardzo bezpieczne. Tymczasem przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przypadku aptek jest szczególnie istotne. Wynika to przede wszystkim ze styczności z potencjalnie niebezpiecznymi substancjami.

BIKA_68_28.jpg

Zasady archiwizacji recept

Prawidłowa archiwizacja i przechowywanie recept umożliwiają nie tylko sprawne zarządzanie dokumentacją, ale przede wszystkim minimalizują ryzyko otrzymania zaleceń pokontrolnych wraz ze zobowiązaniem do usunięcia określonych uchybień oraz konieczności zwrotu kwoty nienależnie pobranej refundacji w przypadku przeprowadzenia kontroli recept przez Inspekcję Farmaceutyczną oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Prawo w pigułce

W dniu 27 października Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł powołał zespół roboczy do spraw pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej („Zespół”). Na czele powołanego zespołu ma stanąć obecny wiceminister zdrowia, Marcin Czech. Jak czytamy w dokumencie, podstawowym zadaniem grupy roboczej jest „wypracowanie i wdrożenie modelu pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej.”

Polecamy

Archiwum