Prawo i dokumentacja

Lek ze zniżką

Farmaceuci spotykają czasem w aptece pacjentów, którzy twierdzą, że należą im się leki „z dodatkową zniżką”. Tymczasem na recepcie brakuje informacji, która potwierdzałaby ich specjalne uprawnienia. Kiedy pacjent rzeczywiście ma prawo do „zniżek”, co musi zawierać recepta i jak powinien zachować się farmaceuta, gdy na recepcie są braki w zakresie specjalnych uprawnień?

BIKA_68_22.jpg

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że praca farmaceuty w aptece ogólnodostępnej jest pozbawiona większych zagrożeń. Sama apteka jawi się natomiast jako miejsce bardzo bezpieczne. Tymczasem przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przypadku aptek jest szczególnie istotne. Wynika to przede wszystkim ze styczności z potencjalnie niebezpiecznymi substancjami.

BIKA_68_28.jpg

Zasady archiwizacji recept

Prawidłowa archiwizacja i przechowywanie recept umożliwiają nie tylko sprawne zarządzanie dokumentacją, ale przede wszystkim minimalizują ryzyko otrzymania zaleceń pokontrolnych wraz ze zobowiązaniem do usunięcia określonych uchybień oraz konieczności zwrotu kwoty nienależnie pobranej refundacji w przypadku przeprowadzenia kontroli recept przez Inspekcję Farmaceutyczną oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Prawo w pigułce

W dniu 27 października Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł powołał zespół roboczy do spraw pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej („Zespół”). Na czele powołanego zespołu ma stanąć obecny wiceminister zdrowia, Marcin Czech. Jak czytamy w dokumencie, podstawowym zadaniem grupy roboczej jest „wypracowanie i wdrożenie modelu pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej.”

BIKA_67_25.jpg

PIP kontroluje aptekę

Nie tylko Inspekcja Farmaceutyczna ma prawo kontrolować apteki. Uprawnienia takie przysługują także Narodowemu Funduszowi Zdrowia, ministrowi zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organom podatkowym i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Kontrolę może przeprowadzić również Państwowa Inspekcja Pracy. Jak przebiega kontrola PIP? Jakie uprawnienia mają inspektorzy? Jakie są prawa i obowiązki apteki w trakcie i po zakończeniu kontroli?

BIKA_66_16.jpg

Jak wdrożyć RODO w aptece?

Czym jest RODO? Jakie dane zgodnie z RODO uznaje się za dane wrażliwe? Czy każda apteka ma obowiązek prowadzić rejestr czynności zgodnie z RODO i powołać Inspektora Danych Osobowych? Artykuł stanowi krótką analizę, a jednocześnie próbę odpowiedzi na pytanie, jak nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych wpłyną na funkcjonowanie aptek.

Polecamy

Archiwum