Gospodarka odpadami w aptece

BIKA_65_26.jpg

Prowadzenie apteki jest obwarowane szczególnymi restrykcjami określonymi w Prawie farmaceutycznym. Dodatkowo na właścicielu apteki ciążą także obowiązki wynikające z innych przepisów, np. dotyczących ochrony środowiska, które regulują postępowanie z lekami przeterminowanymi i odpadami medycznymi.

Zgodnie z art. 66 ustawy Prawo farmaceutyczne (dalej: u.p.f.) produkty lecznicze mogą znajdować się w obrocie tylko w ustalonym dla nich terminie ważności. Produkty lecznicze nieodpowiadające ustalonym wymaganiom jakościowym oraz w odniesieniu do których upłynął termin ważności, podlegają zniszczeniu zgodnie z art. 67 u.p.f. Do odpadów zalicza się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany (art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach, dalej: u.o.).

Klayfikacja odpadów

Do katalogu odpadów medycznych i weterynaryjnych zalicza się:

  • 18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
  • 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08

Do katalogu odpadów z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej zalicza się:

  • 18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
  • 18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie to także:

  • 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
  • 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31.

W zależności od źródła pochodzenia odpadów w postaci leków oraz ich właściwości w klasyfikacji odpadów zgodnie z art. 4 ust. 1 u.o., nadano im odrębne oznaczenie kodowe. Oznaczenie „*” wyróżnia leki cytotoksyczne i cytostatyczne jako odpady o właściwościach niebezpiecznych. W przepisach obowiązujących producentów odpadów określono obowiązek postępowania w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, w tym prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, żeby te procesy oraz powstające w ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi ani dla środowiska, a także były zgodne z wymaganiami ochrony środowiska i planami gospodarki odpadami. Zakazane natomiast, zgodnie z art. 21 ust. 1 u.o., jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, a także mieszanie odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym rozcieńczanie substancji niebezpiecznych.

Apteka powinna przekazać odpady powstałe w wyniku prowadzonej działalności do wyspecjalizowanych podmiotów, które zajmują się prowadzeniem odzysku, unieszkodliwianiem lub zbieraniem odpadów. Należy również prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Wzór karty ewidencji odpadu określa rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Prowadzenie ewidencji odpadów nie jest skomplikowane. Wymaga zbiorczego przedstawienia danych o ilości i rodzaju odpadów. Oczywiście oprócz tych danych należy podać informacje dotyczące samej apteki (adres placówki). Dokument ten musi zostać podpisany przez osobę sporządzającą kartę ewidencji odpadu. Natomiast w przypadku kiedy apteka wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie lub wytwarza odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie, prowadzi uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem wyłącznie karty przekazania odpadu (art. 71 ust. 1 u.o.).

Karta przekazania odpadu jest jeszcze bardziej odformalizowana i należy w niej umieścić jedynie dane dotyczące podmiotów przekazującego, transportującego i przejmującego odpady oraz ich masę. Ważne jest, żeby z dokumentu jasno wynikało, do kogo trafiły odpady.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Polecamy

Archiwum