PIP kontroluje aptekę

BIKA_67_25.jpg

Nie tylko Inspekcja Farmaceutyczna ma prawo kontrolować apteki. Uprawnienia takie przysługują także Narodowemu Funduszowi Zdrowia, ministrowi zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organom podatkowym i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Kontrolę może przeprowadzić również Państwowa Inspekcja Pracy. Jak przebiega kontrola PIP? Jakie uprawnienia mają inspektorzy? Jakie są prawa i obowiązki apteki w trakcie i po zakończeniu kontroli?

Kontrola przeprowadzana przez inspektorów pracy ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy. Chodzi tu w szczególności o przestrzeganie przepisów i zasad BHP, a także regulacji dotyczących legalności zatrudnienia.

Jak przygotować się do kontroli?

Nie ma złotego środka na właściwe przygotowanie się do kontroli inspektora pracy z uwagi na dużą liczbę zagadnień, jakich może ona dotyczyć. Apteka musi spełniać wszystkie ogólne warunki organizacji bezpiecznej pracy określone w przepisach. Mając świadomość zbliżającej się kontroli inspektora pracy, należy przeanalizować elementarne zagadnienia dotyczące prawa pracy. W tym celu dobrze jest wraz z osobą zajmującą się sprawami personalnymi przejrzeć dokumentację kadrową. Za niezbędne minimum w zakresie przygotowania się do kontroli można uznać sprawdzenie, czy zastosowano wszystkie środki prawne przewidziane przez organy PIP w trakcie poprzednich kontroli. Przygotowując się do kontroli, warto również zweryfikować, czy każdy z zatrudnionych pracowników ma aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Trzeba też skontrolować, czy wszyscy pracownicy zostali wstępnie przeszkoleni w dziedzinie BHP oraz uczestniczyli w szkoleniach okresowych. Warto również zwrócić uwagę na poprawność prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Dodatkowo apteka musi spełniać szczególne warunki wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności, ponieważ kontrola dotycząca BHP obejmie również warunki sanitarne produkcji i dystrybucji leków, w tym wynikające z kontaktu z substancjami chemicznymi, palnymi itd. Określenie poziomu ryzyka zawodowego farmaceuty to obowiązek spoczywający na właścicielu i kierowniku apteki. Przeprowadza się je dla każdego stanowiska w aptece oddzielnie, ponieważ mogą obowiązywać dla nich różne warunki wykonywania pracy. Ocena ta podlega okresowej weryfikacji, której częstotliwość zależy od warunków pracy, zmian organizacyjnych, zmian wyposażenia, sprzętu itp. Nie można jednak robić tego rzadziej niż co dwa lata, np. kwestia prania fartuchów powinna zostać uregulowana w ramach zakładu oraz określona w regulaminie przydziału i użycia tego typu wyposażenia. Należy pamiętać, że w konkretnych sytuacjach nie wolno pozostawiać prania pracownikom, a należy powierzyć te czynności wyspecjalizowanym zakładom (ze względu na kontakt z truciznami, czynnikami aktywnymi biologicznie, mutagennymi itp.).

Zakres kontroli

Zakres zagadnień kontrolowanych przez PIP wynika wprost z art. 11 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i jest bardzo szeroki. Z przywołanego przepisu wynika, że inspekcja pracy sprawuje nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych.

Przeprowadzając czynności kontrolne, inspektorzy pracy sprawdzają m.in., czy:

 1. przestrzegana jest norma czasu pracy pracowników w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym;
 2. sporządzany jest rozkład czasu pracy dla pracowników;
 3. prowadzona jest ewidencja czasu pracy;
 4. w razie zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych nie jest przekraczany przeciętny tygodniowy czas pracy z godzinami nadliczbowymi;
 5. przestrzegane są przepisy o pracy w porze nocnej;
 6. udzielany jest czas wolny za czas przepracowany ponad ustaloną normę na wniosek lub bez wniosku pracownika;
 7. przestrzegane są dopuszczalne limity pracy w godzinach nadliczbowych w roku kalendarzowym;
 8. praca w niedziele lub święta rekompensowana jest udzielaniem pracownikom innego dnia wolnego lub wypłatą dodatkowego wynagrodzenia;
 9. przynajmniej raz na cztery tygodnie zapewniana jest niedziela wolna od pracy;
 10. zapewniany jest dzień wolny za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym;
 11. zapewniany jest odpoczynek dobowy i odpowiedni odpoczynek tygodniowy;
 12. udzielana jest 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Polecamy

Archiwum