Zasady archiwizacji recept

BIKA_68_28.jpg

Prawidłowa archiwizacja i przechowywanie recept umożliwiają nie tylko sprawne zarządzanie dokumentacją, ale przede wszystkim minimalizują ryzyko otrzymania zaleceń pokontrolnych wraz ze zobowiązaniem do usunięcia określonych uchybień oraz konieczności zwrotu kwoty nienależnie pobranej refundacji w przypadku przeprowadzenia kontroli recept przez Inspekcję Farmaceutyczną oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szczegółowe zasady archiwizacji i przechowywania recept oraz prowadzenia ich kontroli określają następujące akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne;
  • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (dalej: ustawa refundacyjna).

Zgodnie z § 28 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich oraz § 30 rozporządzenia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne recepty oraz wystawione na ich podstawie odpisy recept powinny być przechowywane w aptece w sposób uporządkowany, pogrupowane według daty realizacji. Obecnie apteki nie mają natomiast obowiązku segregowania recept według podmiotu zobowiązanego do refundacji, jak miało to miejsce na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów (aktualne rozporządzenie w sprawie recept lekarskich dotyczy jedynie recept wystawionych po 1 stycznia 2012 r.).

Rozporządzenia nakazują również, żeby wraz z receptą przechowywać w aptece odrębny dokument ich otaksowania (o ile otaksowanie nie nastąpiło na samej recepcie), na którym zawarte są podstawowe informacje dotyczące każdego z opakowań wydanych leków.

Recepty należy przechowywać w ape w sposób, który zapewni ich należytą ochronę przed utratą, zniszczeniem lub kradzieżą. Najlepszym rozwiązaniem jest wydzielenie osobnego pomieszczenia, zawierającego skuteczne zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich (np. pomieszczenie zamykane na klucz, oddalone od izby ekspedycyjnej). Takim pomieszczeniem jest zazwyczaj archiwum, którym apteka powinna dysponować zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki.

Okres przechowywania recept

Recepty wraz z dokumentem ich otaksowania, zawierającym podstawowe informacje dotyczące każdego z opakowań wydanych leków, powinny być przechowywane w aptece dla celów kontroli przez Inspekcję Farmaceutyczną oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym:

  • nastąpiła refundacja – w przypadku leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, które podlegają refundacji;
  • nastąpiła realizacji recepty – w pozostałych przypadkach.

Oznacza to, że w chwili obecnej apteki mają obowiązek przechowywania wszystkich recept, na podstawie których nastąpiła refundacja lub które zrealizowano po 31 grudnia 2012 r.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum