Zatrudnienie cudzoziemca w aptece

Zmiany na rynku pracy, w szczególności wzrost zainteresowania polskich farmaceutów pracą za granicą, a także coraz wyższy poziom prezentowany przez specjalistów pochodzących z innych państw, mogą skłonić właścicieli aptek do poszukiwania kandydatów do pracy wśród cudzoziemców, zwłaszcza zza wschodniej granicy. Jakie działania należy podjąć, żeby zgodnie z prawem zatrudnić w aptece farmaceutę lub technika farmacji niebędących polskimi obywatelami?

Obywatele państw niebędących członkami UE/EOG i Szwajcarii powinni posiadać zezwolenie na pracę wydane przez właściwego wojewodę na wniosek pracodawcy zainteresowanego zatrudnieniem cudzoziemca. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia zezwolenia na pracę w Polsce nie muszą posiadać m.in. członkowie rodzin obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii, cudzoziemcy, którym udzielono ochrony na terytorium RP (np. status uchodźcy, pobyt tolerowany) czy osoby posiadające Kartę Polaka.

Żeby zatrudnienie było legalne, poza uzyskaniem zezwolenia przez pracodawcę, cudzoziemiec powinien posiadać tytuł pobytowy upoważniający do wykonywania pracy w Polsce. Tytuł pobytowy (np. zezwolenie na pobyt czasowy) zainteresowany pracownik powinien uzyskać we własnym zakresie. Przed powierzeniem pracy cudzoziemcowi należy zatem zbadać, czy posiada on ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce.

Test rynku pracy

Przed złożeniem wniosku do wojewody pracodawca powinien dać w urzędzie pracy ofertę zatrudnienia na danym stanowisku i uzyskać od starosty informację o braku kandydatów spełniających wskazane kryteria (tzw. test rynku pracy). Właściwość miejscowa starosty jest ustalana ze względu na siedzibę apteki, w której ma być zatrudniony cudzoziemiec. Informacja od starosty wydana po przeprowadzeniu testu rynku pracy jest przekazywana pracodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych wynika, że nie ma możliwości zorganizowania rekrutacji. Jeśli w rejestrze bezrobotnych znajdują się osoby spełniające kryteria określone w ofercie pracy i zorganizowania rekrutacji, termin na przekazanie informacji wynosi nie więcej niż 21 dni. Nieprzeprowadzenie testu rynku pracy skutkuje wydaniem decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia na pracę cudzoziemca.

Informacja od starosty stanowi jeden z obowiązkowych elementów wniosku do wojewody o zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca. Szczegółowe elementy wniosku określa art. 88a ust. 1aa ustawy o promocji zatrudnienia. Wniosek powinien określać m.in. zakres podstawowych obowiązków w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcowi, wysokość wynagrodzenia określoną stawką godzinową lub miesięczną.

Wniosek podlega opłacie w wysokości 50 zł, w przypadku gdy pracodawca zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę na okres do 3 miesięcy, a 100 zł dla zezwolenia na pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zezwolenie wydawane jest na okres do 3 lat i może być przedłużane. Powinno określać w szczególności najniższe miesięczne wynagrodzenie cudzoziemca na danym stanowisku, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia.

Warto zwrócić uwagę, że nie trzeba starać się o nowe pozwolenie na pracę w przypadkach: zmiany siedziby, nazwy lub formy prawnej apteki, przejęcia zakładu pracy przez innego pracodawcę lub zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum