Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) przyznają szczególną ochronę tzw. danym wrażliwym, czyli biometrycznym, genetycznym oraz dotyczącym zdrowia.

Jaki jest zakres tej szczególnej kategorii danych? Dane wrażliwe (sensytywne) to dane umożliwiające identyfikację, jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne, dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu danej osoby, a wreszcie informacje zdrowotne. Przez dane dotyczące zdrowia należy rozumieć informacje zarówno o zdrowiu fizycznym, jak i psychicznym – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia (art. 4 pkt 15 RODO).

Zasady przetwarzania danych osobowych pacjentów apteki

Zasadą jest zakaz przetwarzania tych danych (art. 9 ust. 1 RODO), chyba że zachodzą konkretne warunki określone w art. 9 ust. 2 RODO. Jedną z przesłanek dopuszczających możliwość przetwarzania danych dotyczących zdrowia jest sytuacja, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem odpowiednich warunków i zabezpieczeń (art. 9 ust. 2 lit. h RODO). Przesłanka ta wraz z podstawą z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych pacjentów aptek.

Na gruncie RODO obowiązek zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych spoczywa na administratorze, czyli – w przypadku apteki – na podmiocie prowadzącym. Administrator zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia zarówno zwykłych danych osobowych pacjentów, takich jak dane identyfikujące i adresowe, jak i danych wrażliwych, czyli np. zawartych na receptach i zapotrzebowaniach. W celu zapewnienia właściwej ochrony danych administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Apteka jest również objęta obowiązkiem prowadzenia rejestru czynności przetwarzania ze względu na przetwarzanie szczególnej kategorii danych dotyczących zdrowia. Z podstawowych zasad RODO podmiot prowadzący aptekę powinien pamiętać także o upoważnieniu każdego pracownika apteki do przetwarzania danych osobowych.

Z punktu widzenia realizacji przepisów RODO niezwykle istotny jest leżący po stronie administratora obowiązek informacyjny (art. 13 i 14 RODO). Składa się na niego konieczność poinformowania pacjenta w szczególności o:

  • celach przetwarzania danych osobowych (tj. realizacji ustawowych zadań apteki ogólnodostępnej, w tym m.in. realizacji recept),
  • przekazywaniu danych osobowych, czyli o odbiorcach danych lub o kategoriach odbiorców, którym dane są przekazywane,
  • okresie przetwarzania danych,
  • przysługujących pacjentowi prawach.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Prawo w pigułce. Recepty elektroniczne

BIKA_79_10.jpg

Akt prawny

Data wejścia w życie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

23 listopada 2019 r.

Czytaj więcej

Prawo w pigułce. Zapotrzebowanie na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe

BIKA_79_10.jpg

Akt prawny

Data wejścia w życie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. z 2019 r., poz. 2078)

13 listopada 2019 r.

Czytaj więcej

Prawo w pigułce. Pieczątki w aptece

BIKA_79_10.jpg

Akt prawny

Data wejścia w życie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 2033)

8 listopada 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z 2019 r., poz. 2096)

14 listopada 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapotrzebowania oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2108)

15 listopada 2019 r.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama