Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) przyznają szczególną ochronę tzw. danym wrażliwym, czyli biometrycznym, genetycznym oraz dotyczącym zdrowia.

Jaki jest zakres tej szczególnej kategorii danych? Dane wrażliwe (sensytywne) to dane umożliwiające identyfikację, jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne, dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu danej osoby, a wreszcie informacje zdrowotne. Przez dane dotyczące zdrowia należy rozumieć informacje zarówno o zdrowiu fizycznym, jak i psychicznym – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia (art. 4 pkt 15 RODO).

Zasady przetwarzania danych osobowych pacjentów apteki

Zasadą jest zakaz przetwarzania tych danych (art. 9 ust. 1 RODO), chyba że zachodzą konkretne warunki określone w art. 9 ust. 2 RODO. Jedną z przesłanek dopuszczających możliwość przetwarzania danych dotyczących zdrowia jest sytuacja, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem odpowiednich warunków i zabezpieczeń (art. 9 ust. 2 lit. h RODO). Przesłanka ta wraz z podstawą z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych pacjentów aptek.

Na gruncie RODO obowiązek zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych spoczywa na administratorze, czyli – w przypadku apteki – na podmiocie prowadzącym. Administrator zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia zarówno zwykłych danych osobowych pacjentów, takich jak dane identyfikujące i adresowe, jak i danych wrażliwych, czyli np. zawartych na receptach i zapotrzebowaniach. W celu zapewnienia właściwej ochrony danych administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Apteka jest również objęta obowiązkiem prowadzenia rejestru czynności przetwarzania ze względu na przetwarzanie szczególnej kategorii danych dotyczących zdrowia. Z podstawowych zasad RODO podmiot prowadzący aptekę powinien pamiętać także o upoważnieniu każdego pracownika apteki do przetwarzania danych osobowych.

Z punktu widzenia realizacji przepisów RODO niezwykle istotny jest leżący po stronie administratora obowiązek informacyjny (art. 13 i 14 RODO). Składa się na niego konieczność poinformowania pacjenta w szczególności o:

  • celach przetwarzania danych osobowych (tj. realizacji ustawowych zadań apteki ogólnodostępnej, w tym m.in. realizacji recept),
  • przekazywaniu danych osobowych, czyli o odbiorcach danych lub o kategoriach odbiorców, którym dane są przekazywane,
  • okresie przetwarzania danych,
  • przysługujących pacjentowi prawach.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Prowadzenie apteki w przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej aptekę

BIKA_81_19.jpg

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców we wniosku z 6 listopada 2019 r., wskazując na wątpliwości w zakresie wykładni przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 499 ze zm., dalej „Prawo farmaceutyczne”), postawił następujące pytanie: „Czy w związku ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej aptekę do czasu wydania decyzji o przeniesieniu zezwolenia na podstawie art. 104a Prawa farmaceutycznego działalność apteki ogólnodostępnej może być nieprzerwanie prowadzona?”.

Czytaj więcej

Jak przygotować się do wejścia w życie regulacji MDR/IVDR? (30.04.2020)

BIKA_81_14.jpg

Środowisko prawne, w którym działa apteka, podlega ciągłym zmianom, najczęściej obejmującym główny asortyment, czyli produkty lecznicze. W najbliższych miesiącach czeka nas jednak gruntowna przebudowa regulacji dotyczących wyrobów medycznych. Zapoczątkowane w 2020 r. zmiany to jednak dopiero początek, gdyż już w 2022 r. obejmą one rynek wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

Czytaj więcej

Koronawirus a konieczność wprowadzenia zmian prawnych w wielu dziedzinach – co się zmieniło? (25.04.2020)

BIKA_81_9.jpg

Z każdym dniem przyglądamy się sytuacji, w której narasta zagrożenie epidemii i rozprzestrzeniania się choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2, czyli COVID-19. Widmo epidemii ciąży również na Polsce. Liczba nowych zachorowań z dnia na dzień rośnie, a to oznacza, że jeszcze przez jakiś czas będziemy musieli żyć z wirusem.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama