Mobbing, dyskryminacja, molestowanie i molestowanie seksualne – czy te pojęcia są tożsame? Kogo pracownik może pozwać, jeśli w pracy doznał mobbingu – sprawcę czy pracodawcę? Wyjaśniamy największe wątpliwości dotyczące wymienionych wyżej zachowań.

Mobbing oraz dyskryminacja to zachowania występujące w kontekście stosunku pracy, które przejawiają się negatywnym oddziaływaniem na sytuację pracownika i wiążą się z naruszeniem jego godności. Pomimo możliwości ich współwystępowania zjawisk tych nie należy ze sobą utożsamiać – zgodnie z regulacjami Kodeksu pracy stanowią one odrębne naruszenia praw pracowniczych.

1. Mobbing

Mobbing polega na uporczywym i długotrwałym negatywnym oddziaływaniu na pracownika (poprzez nękanie lub zastraszanie), wywołującym u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Celem lub efektem mobbingu jest poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu. Długotrwałość oraz uporczywość zachowań uznawanych za mobbing należy rozpatrywać łącznie. Powyższe oznacza, że np. jednorazowy żart o przykrym dla pracownika wydźwięku nie będzie uznany za mobbing. Uporczywość oznacza rozłożone w czasie, stale powtarzane i nieuchronne (z punktu widzenia ofiary) zachowania, które są uciążliwe i mają charakter ciągły.

Przejawy mobbingu są różnorodne – mobber (osoba stosująca mobbing) lub grupa mobberów może np. rozpowszechniać plotki, szykanować, ośmieszać wygląd lub styl życia ofiary, jak również publicznie podawać w wątpliwość kompetencje tej osoby.

2. Dyskryminacja

Dyskryminacja polega na nierównym (arbitralnym, nieuzasadnionym) traktowaniu pracowników, w szczególności ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, przekonania polityczne, rodzaj zatrudnienia (na czas określony lub nieokreślony) oraz wymiar czasu pracy (pełny lub niepełny). Dyskryminacją nie jest uzasadnione różnicowanie pracowników wynikające z obiektywnych przesłanek, np. ustalanie różnej wysokości wynagrodzenia dla pracowników na różnych stanowiskach, wymagających odmiennych umiejętności i doświadczenia zawodowego.

Zakaz dyskryminacji obejmuje wszelkie nierówne traktowanie pracowników w ramach szeroko rozumianego zatrudnienia, w tym m.in. w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Oznacza to, że dyskryminować można nie tylko pracowników, ale również kandydatów do pracy.

3. Molestowanie

Molestowanie jest szczególnym przejawem dyskryminacji (nierównego traktowania). Jest to działanie, którego celem lub efektem jest naruszenie godności pracownika oraz stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery, w tym molestowanie seksualne. W przeciwieństwie do mobbingu, w świetle brzmienia przepisu, molestowanie nie musi być długotrwałe.

Tabela 1. Różnice między mobbingiem i dyskryminacją
 

Mobbing

Dyskryminacja

Zakres zachowania

Podczas trwania stosunku pracy

Przed nawiązaniem stosunku pracy, podczas trwania stosunku pracy, przy rozwiązaniu stosunku pracy

Charakter zachowania

Tylko długotrwałe i uporczywe zachowania

Każde zachowanie (nawet jednorazowe)

Sprawca

Pracodawca, pracownik lub grupa pracowników

Pracodawca

Obowiązek prawny pracodawcy

Przeciwdziałanie mobbingowi

Zakaz dyskryminowania

Podmiot odpowiedzialny

Pracodawca

Pracodawca

Źródło: opracowanie własne autora

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Prawo w pigułce: Stosowanie starych druków recept

BIKA_73_23.jpg

Stosowanie starych druków recept

Read more

Monitorowanie temperatury w aptece

bika_76_50.jpg

Zachowanie odpowiedniej temperatury w każdym ogniwie łańcucha dystrybucji gwarantuje skuteczność leku oraz zapewnia pacjentom wysoki poziom bezpieczeństwa. Produkty lecznicze muszą być zatem przechowywane w aptece w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla nich wymagań. W sytuacji nieprzestrzegania zasad dotyczących przechowywania leków okoliczność ta może bowiem powodować ryzyko wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia pacjentów. W tekście omówię regulacje prawne dotyczące monitorowania temperatury w aptece.

Read more

Prawo w pigułce: Kolejna nowelizacja Prawa farmaceutycznego

BIKA_73_23.jpg

Kolejna nowelizacja Prawa farmaceutycznego

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement