Jedną z naczelnych zasad postępowania administracyjnego jest dwuinstancyjność. Oznacza ona, że od decyzji wydanej w pierwszej instancji można odwołać się do drugiej instancji. Odwołanie należy do środków zaskarżenia, za pomocą których uprawniony może żądać weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych wydanych przez organy administracji publicznej w celu ich zmiany bądź uchylenia.

Odwołanie się od decyzji GIF – jak robić to dobrze?

Istotne jest to, że samo złożenie odwołania wywołuje skutek w postaci uruchomienia określonej procedury w drugiej instancji, która ma dokonać weryfikacji zapadłej już w pierwszej instancji decyzji organu administracji publicznej.

Co do zasady odwołanie rozpatrywane jest przez organ wyższego stopnia, tj. przykładowo odwołanie od decyzji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (punktu aptecznego) jest rozpoznawane w drugiej instancji przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W przypadku zaś, gdy decyzję w pierwszej instancji wydał Główny Inspektor Farmaceutyczny bądź Minister Zdrowia, którzy nie podlegają ustawowej kontroli organu wyższego stopnia, wówczas od takiej decyzji należy złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do tego samego organu administracji.

Zgodnie bowiem z art. 127 par. 3 k.p.a.: „Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji. W przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zastosowanie mają te same przepisy jak w przypadku odwołania”.

Czego może dotyczyć odwołanie?

Wniesienie odwołania jest skorelowane z otrzymaniem decyzji administracyjnej wydanej przez organ administracji publicznej w pierwszej instancji. Decyzja administracyjna powinna zawierać ustawowo określone elementy, w tym m.in. oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenia, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie (jak i prawie do zrzeczenia się odwołania dla spraw wszczętych od 1 czerwca 2017 r.) itd.

Kluczowym elementem decyzji jest zaś jej uzasadnienie. Powinno ono zawierać:

1. Wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione.

2. Wskazanie dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej.

3. Uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

To właśnie z uzasadnienia do decyzji administracyjnej dowiadujemy się, co organ wziął pod uwagę przy wydawaniu rozstrzygnięcia w sprawie i dlaczego uznał za wiarygodne określone dowody, a innym odmówił waloru mocy dowodowej, jak również, czy i dlaczego pominął określone okoliczności, które naszym zdaniem są istotne dla rozstrzygnięcia danej sprawy.

Przykładowo zatem, jeśli WIF wydał w pierwszej instancji decyzję administracyjną o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, ponieważ ustalił w toku postępowania prowadzonego w pierwszej instancji, że dana apteka nie usunęła określonych uchybień, na jakie organ wskazał po kontroli przeprowadzonej w aptece, to powinien w uzasadnieniu decyzji dać wyraz temu i wskazać, co doprowadziło organ do ustalenia stanu faktycznego w takim zakresie oraz jakie dokumenty organ uwzględnił przy wydaniu decyzji. Jeśli po analizie uzasadnienia strona wnosząca odwołanie dojdzie do wniosku, że organ nie zgromadził w sposób wystarczający materiału dowodowego, bo np. nie miał wiedzy o tym, że występują jakieś inne okoliczności istotne z punktu widzenia podjęcia prawidłowego rozstrzygnięcia w sprawie, albo posiadał wiedzę z urzędu o określonych okolicznościach, lub nie poprosił stronę o dostarczenie określonych wyjaśnień, wówczas te okoliczności należy podnieść w odwołaniu, formułując zarzut naruszenia przepisów postępowania, które miały istotny wpływ na wynik sprawy.

Przykład 1. Formułowanie zarzutu procesowego:

Pozostałe 61% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – korzyść dla pacjenta, lekarza i farmaceuty

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – korzyść dla pacjenta, lekarza i farmaceuty

Internetowe Konto Pacjenta (IPK) to rewolucyjne narzędzie w systemie ochrony zdrowia. Ma bowiem ułatwić pacjentom korzystanie z usług cyfrowych i uporządkować w jednym miejscu informacje medyczne o stanie zdrowia Polaków.

Czytaj więcej

Małoletni w aptece – co farmaceuta musi wiedzieć?

Małoletni w aptece – co farmaceuta musi wiedzieć?

Jednen z instrumentów prawnych, mających ograniczyć ryzyko wydania leku pacjentowi, dla którego nie jest on wskazany, stanowi odmowa wydania leku. Prawo farmaceutyczne przewiduje taką możliwość właśnie w sytuacji, w której farmaceuta poweźmie wątpliwości odnośnie do wieku pacjenta.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama