Akt prawny

Data wejścia w życie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2018 r., poz. 745)

18 kwietnia 2018 r. (częściowo 17 października 2018 r.)

Dotychczas kwestie wystawiania, realizacji i kontroli recept, poza ustawą, określone były w rozporządzeniach Ministra Zdrowia:

  • z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1570) oraz
  • z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1589).

Nowo wydany akt wykonawczy dokonuje w tym zakresie unifikacji zasad dotyczących realizacji recept wystawionych przez wszystkie uprawnione do tego osoby, tj. lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, starszych felczerów, pielęgniarki i położne. Co równie istotne, rozporządzenie określa sposób realizacji recept wystawianych zarówno w postaci elektronicznej, jak i papierowej.

Warto również zwrócić uwagę, że znakomita część zasad i trybu wystawiania recept została uregulowana w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2211). Tym samym rozporządzenie określa przede wszystkim elementy niezbędne do właściwej realizacji recept.

Brak obowiązku uzupełniania poziomu odpłatności przez farmaceutów

Na etapie projektowania rozporządzenia, jeden z przepisów wzbudzał dość duże kontrowersje w środowisku farmaceutów. Mowa oczywiście o regulacji zakładającej, że w przypadku niewskazania przez lekarza odpowiedniego poziomu odpłatności w stosunku do produktu występującego w wykazie w więcej niż jednej odpłatności, brak ten powinien zostać uzupełniony przez osobę wydającą lek lub wyrób medyczny. Z uwagi jednak na głosy sprzeciwu ze strony zainteresowanych podmiotów przepis ten ostatecznie został uchwalony w odmiennym brzmieniu, wyłączającym powyżej wskazany obowiązek.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Prawo w pigułce: Stosowanie starych druków recept

BIKA_73_23.jpg

Stosowanie starych druków recept

Read more

Monitorowanie temperatury w aptece

bika_76_50.jpg

Zachowanie odpowiedniej temperatury w każdym ogniwie łańcucha dystrybucji gwarantuje skuteczność leku oraz zapewnia pacjentom wysoki poziom bezpieczeństwa. Produkty lecznicze muszą być zatem przechowywane w aptece w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla nich wymagań. W sytuacji nieprzestrzegania zasad dotyczących przechowywania leków okoliczność ta może bowiem powodować ryzyko wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia pacjentów. W tekście omówię regulacje prawne dotyczące monitorowania temperatury w aptece.

Read more

Prawo w pigułce: Kolejna nowelizacja Prawa farmaceutycznego

BIKA_73_23.jpg

Kolejna nowelizacja Prawa farmaceutycznego

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement