Do konsultacji publicznych trafił projekt długo oczekiwanej ustawy o zawodzie farmaceuty. Nowa ustawa ma nie tylko stanowić kompleksowy akt regulujący uprawnienia tej grupy zawodowej, ale również poprawić funkcjonowanie całego systemu opieki zdrowotnej. W szczególności chodzi o zwiększenie skuteczności farmakoterapii poprzez ograniczenie zjawiska polipragmazji (sytuacji, w której pacjent przyjmuje więcej niż kilka leków jednocześnie). W pracy farmaceuty punkt ciężkości ma zostać przesunięty z prostego wydawania leków na konsultacje i większe wykorzystanie potencjału około 35 tys. polskich farmaceutów.

Nowa regulacja może też zmienić obraz samej apteki, która ma stać się punktem udzielania podstawowych świadczeń medycznych. Chociaż nie wiadomo, kiedy (i czy w ogóle w tej kadencji) projekt trafi do Sejmu, jest to dobry punkt wyjścia w dyskusji o pozycji farmaceutów w systemie ochrony zdrowia.

[Obecne regulacje i ocena problemu] W obecnym porządku prawnym przepisy dotyczące zasad uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty są uregulowane w dwóch ustawach:

1) ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich1 oraz

2) ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne2.

Dotychczasowe regulacje prawne powszechnie są uznawane za niewystarczające, a sami farmaceuci skarżą się na brak uregulowania zasad wykonywania ich zawodu. Nie ma ustawy, która kompleksowo regulowałaby zasady oraz warunki wykonywania zawodu farmaceuty, takiej jak w przypadku innych zawodów medycznych3. Farmaceuci pozostają jedną z nielicznych grup zawodowych w systemie ochrony zdrowia ze szczątkową regulacją na poziomie ustawy.

Obecnie istniejące problemy

Istniejąca sytuacja jest niekorzystna nie tylko dla farmaceutów, ale przede wszystkim dla samych pacjentów, którzy w praktyce często pozbawieni są skutecznej opieki farmaceutycznej. Sformułowanie „opieka farmaceutyczna” na gruncie obowiązujących przepisów pozostaje pojęciem nieostrym, a granice kompetencji farmaceuty są niejasne. W efekcie brakuje kontroli nad zjawiskiem przyjmowania przez chorego kilku leków jednocześnie (zjawisko polipragmazji), zarówno przepisanych przez lekarza, jak i z grupy OTC, a także suplementów diety (często agresywnie promowanych). Konieczność przyjęcia odrębnej ustawy wynika też ze zmian demograficznych, które prowadzić będą do coraz większego zapotrzebowania na usługi medyczne i obciążenia systemu. W tym kontekście nowa ustawa ma na celu lepsze wykorzystanie potencjału i wiedzy farmaceutów.

[Ustawa jako element długotrwałej polityki państwa] Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty jest realizacją postulatów zamieszczonych w dokumencie rządowym Polityka lekowa państwa 2018–2020. Jak wynika z samej Polityki lekowej4, niezbędne jest „rozszerzenie zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów w taki sposób, aby mogli brać oni aktywny i znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią”.

Rozwiązania proponowane w projekcie

[Charakter zawodu farmaceuty i jego prestiż] Jeżeli projekt w zakładanym kształcie wejdzie w życie na poziomie ustawy, zostanie uregulowane, że tytuł zawodowy „farmaceuta” będzie podlegał ochronie prawnej5. Zawód farmaceuty stanie się samodzielnym zawodem medycznym. Warunkiem jego wykonywania będzie złożenie przez farmaceutę ślubowania i wpis do rejestru farmaceutów6. Przynależność do samorządu zawodowego będzie obowiązkowa7.

Wzorem zasad dotyczących wykonywania innych zawodów medycznych w projekcie wskazano, że farmaceuta ma obowiązek wykonywać zawód z należytą starannością, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo oraz zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy farmaceutycznej i medycznej dostępnymi mu metodami oraz zgodnie z zasadami etyki i deontologii zawodowej. Co prawda postępowanie zgodne z aktualną wiedzą farmaceutyczną i medyczną nie jest terminem precyzyjnie zdefiniowanym w polskim prawie, jednak – jak podkreśla się w uzasadnieniu projektu – dynamiczny rozwój nauk farmaceutycznych i medycznych wymusza odwołanie się w praktyce do aktualnie obowiązujących standardów8.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Jaką odpowiedzialność niesie wykonywanie zawodu farmaceuty?

BIKA_77_24.jpg

Czy rzetelne wypełnianie obowiązków zawodowych może pociągać za sobą negatywne konsekwencje? Okazuje się, że tak. Na szczególną uwagę zasługuje tu zawód farmaceuty. Z uwagi na jego miejsce w systemie ochrony zdrowia błąd popełniony podczas realizacji służbowych zadań może skutkować poważnymi i niekiedy nieodwracalnymi konsekwencjami zagrażającymi zdrowiu, a nawet życiu człowieka.

Czytaj więcej

Najczęstsze uchybienia wynikające z kontroli organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej

BIKA_77_19.jpg

Przedmiotem niniejszej analizy będzie wskazanie przedsiębiorcom, jakie uchybienia w ramach bieżącej działalności aptek ogólnodostępnych są uznawane przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej za najczęściej występujące w praktyce oraz jakie ryzyko prawne wiąże się z prowadzeniem działalności w sposób niezgodny z przepisami.

Czytaj więcej

Prawo w pigułce

BIKA_73_23.jpg

Akt prawny

Data wejścia w życie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz. U. z 2019 r., poz. 1253)

6 lipca 2019 r.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama