Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców we wniosku z 6 listopada 2019 r., wskazując na wątpliwości w zakresie wykładni przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 499 ze zm., dalej „Prawo farmaceutyczne”), postawił następujące pytanie: „Czy w związku ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej aptekę do czasu wydania decyzji o przeniesieniu zezwolenia na podstawie art. 104a Prawa farmaceutycznego działalność apteki ogólnodostępnej może być nieprzerwanie prowadzona?”.

Prowadzenie apteki w przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej aptekę

Odpowiedź na powyższe pytanie, udzielona w oparciu o objaśnienie prawne Ministra Zdrowia z 13 grudnia 2019 r. (dalej „objaśnienie Ministra Zdrowia”), znajdą Państwo w niniejszym artykule. W opracowaniu wyjaśnimy również, który z podmiotów – zbywca czy nabywca apteki – będzie w takim przypadku uprawniony do jej prowadzenia, a także, czy w trakcie postępowania o przeniesienie zezwolenia biegnie sześciomiesięczny termin uprawniający wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki na podstawie art. 103 ust. 2 pkt 3 Prawa farmaceutycznego.

Przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki na podstawie art. 104a ust. 1 Prawa farmaceutycznego

W pierwszej kolejności należy przywołać treść przepisów prawa stanowiących podstawę przyjętej przez ministra interpretacji. Zgodnie z art. 104a ust. 1 Prawa farmaceutycznego organ zezwalający przenosi zezwolenie, o którym mowa w art. 99 ust. 1 Prawa farmaceutycznego (tj. zezwolenie na prowadzenia apteki) na rzecz podmiotu, który nabył całą aptekę ogólnodostępną, w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, dalej „k.c.”), od podmiotu, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie, jeżeli nabywca apteki spełnia wymagania, o których mowa w art. 99 ust. 3, 3a, 4–4b i art. 101 pkt 2–5 Prawa farmaceutycznego oraz przyjmuje w pisemnym oświadczeniu wszystkie warunki zawarte w zezwoleniu i adres prowadzenia apteki nie ulega zmianie. Zgodnie z ust. 2 przywołanego przepisu, stronami postępowania są zbywca oraz nabywca przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzi apteka ogólnodostępna.

Przedmiotem postępowania prowadzonego na podstawie ww. przepisu jest przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z podmiotu, który ją dotychczas prowadził, na jej nabywcę. Skutkiem wydania pozytywnego rozstrzygnięcia w postępowaniu jest więc zmiana podmiotowa w zezwoleniu i przeniesienie uprawnień z niego wynikających. Możliwość przeniesienia zezwolenia została również uzależniona od spełnienia przez wnioskodawcę szeregu wymogów analogicznych do tych, które muszą być spełnione przez podmiot ubiegający się o wydanie zezwolenia.

Objaśnienie Ministra Zdrowia, czyli kto będzie miał prawo wykonywania działalności aptecznej

Minister Zdrowia nie zgodził się ze stanowiskiem rzecznika, że „brak jest wyraźnej regulacji zakazującej prowadzenia działalności aptecznej, jak również obowiązku po stronie nabywców aptek do zawieszenia działalności aptecznej do czasu przeniesienia na ich rzecz ww. zezwolenia”.

Pozostałe 73% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Leki z dostawą do domu – kwestie prawne sprzedaży wysyłkowej leków

Leki z dostawą do domu – kwestie prawne sprzedaży wysyłkowej leków

Przedmiotem poniższej analizy jest charakterystyka instytucji prawnej, której mechanizm funkcjonowania wynika z art. 68 ust. 3 Prawa farmaceutycznego oraz rozporządzenia, umożliwiającej sprzedaż wysyłkową leków.

Czytaj więcej

Kierownik apteki – kto i kiedy może go zastąpić?

Kierownik apteki – kto i kiedy może go zastąpić?

Za prowadzenie apteki ogólnodostępnej odpowiedzialny jest farmaceuta zwany kierownikiem apteki. Zgodnie z Prawem farmaceutycznym musi on posiadać pięcioletni staż pracy w aptece bądź trzyletni, jeśli ma specjalizację z farmacji aptecznej. Wymagania te są nieodzowne, ponieważ do prawidłowego działania ogólnodostępnej apteki konieczne jest, aby odpowiedzialna za jej prowadzenie osoba miała niezbędne wiedzę i doświadczenie. Zdarza się jednak, że kierownik nie może być obecny w zarządzanej placówce. A jeśli okres nieobecności wydłuża się, konieczne może stać się powołanie zastępstwa. Kto może zostać takim zastępcą? Jakie czynności należy powziąć w tym celu?

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama