W związku z nowelizacją Prawa farmaceutycznego, wynikającą z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty, zostały zmienione regulacje w zakresie danych, jakie powinny zostać umieszczone na każdym zapotrzebowaniu przedstawionym aptece do realizacji. Co z tego wynika dla kierowników aptek i farmaceutów?

Wszystkie placówki wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą mogą nabywać produkty lecznicze w aptece ogólnodostępnej na podstawie zapotrzebowania. Do kręgu tych beneficjentów należą m.in.: przychodnie ambulatoryjne, szpitale publiczne oraz niepubliczne, instytuty zdrowia czy wreszcie podmioty prowadzące indywidualną praktykę lekarską. Zasady dotyczące realizacji zapotrzebowania w aptece zostały opisane w Prawie farmaceutycznym oraz w przepisach niższego rzędu (rozporządzeniach) wydanych na podstawie tej ustawy.

Co powinno zawierać zapotrzebowanie?

Zgodnie z treścią art. 96 ust. 2 Prawa farmaceutycznego w brzmieniu nadanym nowelizacją zapotrzebowanie powinno zawierać następujące informacje:

  1. kolejny numer druku i datę wystawienia,
  2. dane identyfikujące podmiot wykonujący działalność leczniczą, które mogą być nanoszone za pomocą nadruku lub pieczątki, zawierające: nazwę, adres, numer telefonu, NIP,
  3. nazwę, postać farmaceutyczną, moc produktu leczniczego, wielkość jego opakowania (jeśli dotyczy) oraz ilość,
  4. potwierdzenie osoby uprawnionej do wystawiania recept w zakresie prowadzonej działalności zawierające jej podpis oraz naniesione w formie nadruku albo pieczątki imię i nazwisko oraz identyfikator tej osoby (lekarza lub innego pracownika medycznego) nadany w określonym rejestrze medycznym,
  5. podpis i naniesione w formie nadruku albo pieczątki imię i nazwisko kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą wraz z określeniem funkcji,
  6. informację o liczbie pacjentów, którym zostały podane – w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym – produkty lecznicze nabyte na podstawie poprzedniego zapotrzebowania,
  7. oświadczenie kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą, że ujęte w wystawionym zapotrzebowaniu leki zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia pacjentowi świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie wykonywanej działalności leczniczej oraz że takie same produkty lecznicze, nabyte na podstawie poprzednich zapotrzebowań, zostały wykorzystane wyłącznie w powyżej określonym celu,
  8. oświadczenie osoby uprawnionej do wystawiania recept podpisującej zapotrzebowanie, że ujęte w wystawionym zapotrzebowaniu leki zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia pacjentowi świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie wykonywanej działalności leczniczej oraz że takie same produkty lecznicze, nabyte na podstawie poprzednich zapotrzebowań, zostały wykorzystane wyłącznie w powyżej określonym celu, a ponadto że ujęte w zapotrzebowaniu produkty lecznicze stanowią jednomiesięczny zapas konieczny do realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanej działalności leczniczej.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Prawo w pigułce: Stosowanie starych druków recept

BIKA_73_23.jpg

Stosowanie starych druków recept

Read more

Monitorowanie temperatury w aptece

bika_76_50.jpg

Zachowanie odpowiedniej temperatury w każdym ogniwie łańcucha dystrybucji gwarantuje skuteczność leku oraz zapewnia pacjentom wysoki poziom bezpieczeństwa. Produkty lecznicze muszą być zatem przechowywane w aptece w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla nich wymagań. W sytuacji nieprzestrzegania zasad dotyczących przechowywania leków okoliczność ta może bowiem powodować ryzyko wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia pacjentów. W tekście omówię regulacje prawne dotyczące monitorowania temperatury w aptece.

Read more

Prawo w pigułce: Kolejna nowelizacja Prawa farmaceutycznego

BIKA_73_23.jpg

Kolejna nowelizacja Prawa farmaceutycznego

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement