Z początkiem 2019 r. weszły w życie liczne zmiany w prawie pracy. Część z nich ma na celu dostosowanie przepisów do postępującej cyfryzacji, np. zasady dokonywania płatności wynagrodzenia za pracę oraz cyfryzacja dokumentacji pracowniczej. Zmienione przepisy przewidują nowe zasady prowadzenia, przechowywania oraz udostępniania dokumentacji pracowniczej. Wraz z nowym rokiem bardzo istotne uprawnienia uzyskały również osoby zatrudnione na tzw. śmieciówkach oraz w ramach samozatrudnienia – mogą tworzyć i wstępować do związków zawodowych.

Nowe przepisy prawa pracy zmieniają zasadniczą formę, w jakiej jest wypłacane pracownikowi wynagrodzenie. Do tej pory pracodawca miał obowiązek przekazywać wypłatę do rąk pracownika. Przepisy dopuszczały oczywiście odstępstwa od tej zasady i w praktyce w większości przypadków płatność była dokonywana przelewem na rachunek bankowy pracownika1. Żeby pracodawca mógł stosować to rozwiązanie, musiało ono wynikać z układu zbiorowego pracy (wówczas obejmowało wszystkich pracowników u danego pracodawcy) albo z indywidualnych, pisemnych zgód pracowników (Wyrok SN z dnia 24 września 2003 r., sygn. akt: I PK 324/02).

Przepis art. 86 § 3 Kodeksu pracy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. odwrócił powyższe zasady. Obecnie wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Zgoda pracownika na otrzymywanie wynagrodzenia w sposób tradycyjny może zostać wyrażona w postaci papierowej lub elektronicznej. Nie jest natomiast możliwe wprowadzenie u pracodawcy zasady płatności wynagrodzenia do rąk własnych za pomocą układu zbiorowego pracy.

WAŻNE!

Przelew wynagrodzeń

Wynagrodzenie uważa się za wypłacone pracownikowi w dniu, w którym może on nim dysponować. Przelew wynagrodzeń powinien więc być dokonywany z odpowiednim wyprzedzeniem, aby w ustalonym dniu płatności pieniądze znajdowały się już na rachunkach bankowych pracowników.

Należy uznać, że wniosek pracownika o dokonywanie płatności, jest wiążący dla pracodawcy (Wyrok NSA z 10 lutego 2017 r., sygn. akt: I OSK 3420/15). W konsekwencji, jeśli pracownik złoży taki wniosek, pracodawca będzie miał obowiązek przygotować odpowiednią kwotę w gotówce i wypłacić ją w ten sposób, bez względu na związane z tym niedogodności.

Przykład

Nowo zatrudniany pracownik oświadcza, że nie posiada konta bankowego i życzy sobie otrzymywać wynagrodzenie w gotówce. Swoje oświadczenie składa na piśmie i podpisuje się pod nim. W takiej sytuacji pracodawca nie może żądać podania rachunku bankowego ani tym bardziej jego założenia, natomiast wynagrodzenie powinien przekazywać w gotówce do rąk własnych pracownika.

W związku z powyższą zmianą w art. 221 § 2 pkt 3 Kodeksu pracy została wprowadzona ustawowa podstawa do przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych pracownika w postaci numeru rachunku bankowego.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Prawo w pigułce: Stosowanie starych druków recept

BIKA_73_23.jpg

Stosowanie starych druków recept

Read more

Monitorowanie temperatury w aptece

bika_76_50.jpg

Zachowanie odpowiedniej temperatury w każdym ogniwie łańcucha dystrybucji gwarantuje skuteczność leku oraz zapewnia pacjentom wysoki poziom bezpieczeństwa. Produkty lecznicze muszą być zatem przechowywane w aptece w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla nich wymagań. W sytuacji nieprzestrzegania zasad dotyczących przechowywania leków okoliczność ta może bowiem powodować ryzyko wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia pacjentów. W tekście omówię regulacje prawne dotyczące monitorowania temperatury w aptece.

Read more

Prawo w pigułce: Kolejna nowelizacja Prawa farmaceutycznego

BIKA_73_23.jpg

Kolejna nowelizacja Prawa farmaceutycznego

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement