Refundacja na recepcie

no. 67/2018

Recepta jest na ZK, a w polu „odpłatność” widnieje informacja o refundacji 50%. Czy w tej sytuacji wydajemy lek bezpłatnie (bo zawiera symbol ZK), czy na 50%?

Wszelkie kwestie związane z wydawaniem leków dla pacjentów legitymujących się książeczką honorowego dawcy krwi są uregulowane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1939 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 tej ustawy pacjentom z uprawnieniem dodatkowym ZK przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem refundacyjnym do wysokości limitu finansowania w zakresie kategorii, którą określa ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1844). W art. 6 ust. 1 pkt 1a ustawy o refundacji ta kategoria leków została określona jako „w całym zakresie zarejestrowanych wskazań”.

W związku z przytoczonymi wyżej przepisami pacjentowi przedstawiającemu receptę na lek z zapisaną odpłatnością 50%, który dodatkowo legitymuje się książeczką honorowego zasłużonego dawcy krwi, możemy wydać lek bezpłatnie do wysokości jego limitu finansowania, jeśli w wykazie leków refundowanych w kolumnie „Zakres wskazań objętych refundacją” ma wpisany zakres „we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji”. Natomiast lek, dla którego w kolumnie „Zakres wskazań objętych refundacją” widnieje określony stan kliniczny, wydajemy z odpłatnością 50%, gdyż nie należy się on bezpłatnie osobom o uprawnieniu dodatkowym ZK. Analogiczne rozwiązanie dotyczyłoby sytuacji, gdyby lek został przepisany z odpłatnością 100%. Wtedy również, jeśli ma rejestrację we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, pacjentowi z uprawnieniem ZK przysługują leki bezpłatnie do limitu ich finansowania.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Czy farmaceuta ma obowiązek zaznaczania na recepcie, że wydano odpowiednik leku?

Kwestie związane z wydawaniem tzw. zamienników leków regulowane są w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r.,

Read more

W jaki sposób zrealizować receptę dla osoby z kodem uprawnień "S", jeśli lekarz nie zaznaczył odpłatności przy danym leku, a lek jest w wykazie dla "S"?

Kwestie związane z realizacją recept z określonymi brakami reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2012 r., poz. 260 z późn. zm.). Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, jeśli lekarz lub pielęgniarka nie wpisali lub niepoprawnie wpisali kod uprawnień dodatkowych pacjenta, osoba wydająca określa go na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę.

Read more

Kiedy farmaceuta ma prawo wydać lek na receptę bez recepty?

Produkty lecznicze o kategorii Rp wydawane są z apteki zasadniczo na podstawie recepty wystawionej przez lekarza, felczera, pielęgniarkę lub położną.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama